जागी-जागी कोचबाशी ला,
आझी बेहान् हयचे,
अप्नार हक्-अधिकारेर् बादे,
लड्बार दिन् आसिचे,
ना भुली ईखान् भुमी,
हय् हामार् पहिचान्,
हामार् पहिचान् मेट्वा चाहले,नि छरी रहलौऊ चिन्-जान्,
भाषा-संस्कृतिर धनी हामा,
ईखान् भुमिर् आदिबाशी,
ईखान् भुमित् हामार् हक् अधिकारेर् बादे,
सभाय मिलिये लरी,
सहते छिन नि बोलिसिन,
सिधा जानिये हेप्ले,
हामार जग्गा-जमिन्,धन्-सम्पति,
फुस्लाई करे लुट्ले,
जागी-जागी कोचबाशी ला,
आझी बेहान् हयचे,
अप्नार हक्-अधिकारेर् बादे,
लड्बार दिन् आसिचे......।