तुई जे यतना मोक कसम खिलाबो,
मुइ जिन्दा रहमु किरङ,
बिस्बास नि छु मोर पर जदि,
तोक माया करेमु किरङ,

तुइ कि जानिस तोक पाबार बादे,
कतला झुठ मुइ बोलिचु,
अकडा कसम जदि सहि हय जाले,
जिन्दाय ते नि मुइ रहमु,
बात् बातत् कसम खिलासि,
माया करेसि कि नेइ,
मायारे ताने ते मुइ झुठ बोलिचु,
बिस्बास करेसि कि नेइ,

कहियोक -कहियोक ते मोक डर लागेचे,
तोर संका देखिये,
कसम खिलाते जान लिबे करबो,
अहि सचिये............. !