घरि हासबार घरि कान्देबार,
हक ते तुइ हे पाइचिस,
बेलात कुबेलात रिसाबार भि,
हक ते तुइ हे पाइचिस,
तुइ नि जानेचिस मोर मनड कि चाहेचे,
ने कहियोक पुछेचिस् ने कुछु बोलेसी,
मोर से निऊ खोजबार देख्ले इत्रिबार,
हक ते तुइ हे पाइचिस्,
घरि मस्किबार घरि झगरा करबार,
हक ते तुइ हे पाइचिस्,
कि मुइ सोचिसिनु कि तुइ हलो,
सजाल मोर सपन ला तुइ तुरी दिलो,
घरि दुर जाबार घरि पास आसबार,
हक ते तुइ हे पाइचिस्,
येक बार नि हर बार दिल र तुरबार,
हक ते तुइ हे पाइचिस्....।