मोक येक बारत् नि मनड् भरे,

तोक बार-बार देखाबार मनड् करे,
मुई नि जानु मोक कि हइचे,
तोर से मिलिये,
तोक माया करिये,


भोक प्यास मोर मेटाय गेल,
रातेर निद मोर हराय गेल,
मुई नि जानु मोक कि हय गेल,
तोर से मिलिये,
तोक दिलर दिइये,


तोर बिना खुसिते नि पाचु माजा,
तोर साथ पाये दुखत भि लागेचे आछा,
मुई नि जानु मोक कि हय गेल,
तोर से मिलिये,
तोक माया करिये, 
तोर से मिलिये,
तोक दिलर दिइये.........।