तुइहे कहलो भुल्बा मोक

तुइहे कहलो भुल्बा मोक,
मुई तोक भुलि दिमु,
हातत् लिखाल नाम र तोर,
मुई मेटि दिमु,
तुइहे कहलो भुल्बा मोक........
कि छिल्कु कमि मायात् मोर,
दिलो सजा तुई छोरिये मोक,
जाचिस आझि पोरेर सङ,
तोर बिना मुई जियेमु केनङ,
तुईहे कहलो छोरबा मोक,
मुई तोक छोरि दिमु,
हातत् लिखाल नाम र तोर,
मुई मेटि दिमु ,
तुइहे कहलो भुल्बा मोक......
तोर से जुराल याद ला मोर,
येकखान पानात लिखि दिमु,
नि पाले सुनाबा काक,
उला यादक् जालायि दिमु,
तुइहे कहलो भुल्बा मोक,
मुई तोक भुलि दिमु,
हातत् लिखाल नाम र तोर,
मुई मेटि दिमु,
तुइहे कहलो भुल्बा मोक...........।

0 comments:

Post a Comment