साथी तुई मोर दिलेर,
मोर दिलर तुरिये ना जा,
जतन करिये राखेमु तोक,
मोक तुइ छरिये ना जा,

माया करेसुन मुइ तोक,
बिस्बास करेक तुई या,
पोरेर बातत् तुइ लागिये,
मोक तुइ छरिये ना जा,
साथी तुई मोर दिलेर,
मोर दिलर तुरिये ना जा...........।