मुइ बोलामु तुइ ना बोलिस्


मुइ बोलामु तुइ ना बोलिस्,
मुइ सुनामु तुइ ना सुनिस्,
मुइ देखेमु तुइ ना देखिस्,
कियाय बोल्बो,
कियाय सुन्बो,

कियाय देख्बो मोर बिति,
जहात् तोर मन र खुसि हचु,
अही करबो तुइ मोर सन्ति,


तोक भि खुसि चाहि,
मोक भि खुसि चाहि,
खुसि नि छि हामा आपसत्,
नि बोलिये ,नि सुनिये,नि देखिये,
कतना खुसि छिस् तुइ कारह साथत्,

दुखि ते मह भि कुन्हा छुन्,
ने कहियोक दुखि हमु,
नि बोलाले आप मह नि बोल्मु ,
देख्मु जरूर खुसि ते.....।

0 comments:

Post a Comment